Main information

(or YourName.soulVN.com if you're dead)

Tên cá nhân / Person's name: Your Name

nameVN.com / soulVN.com / Information: YourName.nameVN.com / YourName.soulVN.com (if you're dead)

mainCV.com / Website: YourName.mainCV.com

docsCV.com / Google docs CV: YourName.docsCV.com

VotingFair.com / vote for me at: YourName.VotingFair.com

Đã tài trợ qua VNdonation.com / Donated via VNdonation.com: YourName.VNdonation.com

Ngày sinh / Date of Birth: 1970-12-24

Ngày mất / Date of Death: 2023-12-24 (if you're dead)

VNpray.com / RIP: YourName.VNpray.com (if you're dead)

Gmail: yourname@gmail.com

Số điện thoại / Phone number: *****12345

Mã định danh / ID number: *******12345

Danh hiệu được phong bởi DanhHieu.com

Competency certification

YourName.UAH.engineer.vn

Ngày 12/2/2023 được DanhHieu.com cấp tên miền danh hiệu kỹ sư UAH.engineer.vn từ trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn YourName.UAH.engineer.vn

Xem ngành đào tạo và năm tốt nghiệp tại UAH.ldu.vn

Một số bình bầu tiêu biểu:

Đánh giá 9.3 điểm kèm theo nhận xét: [nội dung nhận xét]

Đánh giá 9.1 điểm kèm theo nhận xét: [nội dung nhận xét]

Đánh giá 9.2 điểm kèm theo nhận xét: [nội dung nhận xét]

Hình ảnh minh chứng:

Ấn phẩm đã xuất bản qua AnLoat.com

Publications

YourName.article.vn

Link: YourName.article.vn

Ngày 12/2/2018 YourName.tentuoi.com đã đăng ký tạo article.vn thông qua AnLoat.com

Tình trạng: đang hoạt động / đã bị khóa vì đăng nội dung tiêu cực / đã bị thu hồi vì đăng nội dung tiêu cực

Ngày 12/2/2021 ấn phẩm này được DanhHieu.com phong danh hiệu DanhTac.com với điểm trung bình 9.2

Bình bầu hoặc than phiền về danh hiệu này tại: YourName.binhbau.com

Danh hiệu này là một website tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn YourName.DanhTac.com/1 

Một số bình bầu tiêu biểu:

Đánh giá 9.3 điểm kèm theo nhận xét: [nội dung nhận xét]

Đánh giá 9.1 điểm kèm theo nhận xét: [nội dung nhận xét]

Đánh giá 9.2 điểm kèm theo nhận xét: [nội dung nhận xét]